Gemeenteraad

Op 25 maart 2019, over deze onderwerpen: beleid gemeente
Toevallig, geluk,

Wat en hoe wordt er in uw gemeente beslist. Wij begrijpen dat niet iedereen de ruimte heeft om zich ’s avonds te verplaatsen: slapende kindjes, moeilijk te been, heel wat werk dat op u wacht. Het streamen van de gemeenteraad, het is nog niet voor vandaag. Daarom vinden wij het onze plicht om u op de hoogte te houden. U leest, onverbloemd, onze standpunten

Gemeenteraad van 25 maart 2019

Notulen vorige zitting

                N-VA standpunt: Akkoord

SECRETARIAAT

1. Kleine Landeigendom: Voordracht kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur

Het college draagt burgemeester Henri Dumont voor als lid voor de RvB

N-VA standpunt: akkoord

2. Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw: aanduiding stemgerechtigd lid, plaatsvervanger en adviserend lid in de algemene vergaderingen: bekrachtiging van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 maart 2019

Het college stelt Sonia Houbar voor als stemgerechtigd lid, Dieter Jansen als plaatsvervanger en Patricia Knaepen als adviserend lid.

“Politiek is geen spel, want zodra we niet meer bezig zijn met de inhoudelijke toetsing van voorstellen, maar met machtsspelletjes, dan wordt besturen moeilijk en is de inhoud het eerste slachtoffer.”

Wist u dat

  • Er een adviserend lid mag aangeduid worden uit de oppositie
  • Er in die oppositie een waardige kandidaat is, die jarenlang samenwerkte met Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren
  • De meerderheid een simpele vraag als een aanval ziet en de oppositie liever onderuit haalt dan samen te werken
  • Dat de aangeduide ambtenaar van milieu slechts halftijds werkt en zij nu al te weinig tijd heeft voor de inwoners van Heers. Dat als zij deze vergaderingen bijwoont er extra tijd wordt weggekaapt voor diezelfde inwoner. De overuren die ze hiervoor maakt moeten nu eenmaal gecompenseerd worden.

N-VA standpunt: niet akkoord

  • Vraagt stemming om Jan Leus af te vaardigen als raadgevend lid

Resultaat: P. Knaepen 10 stemmen, Jan Leus: 8 stemmen

3. Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren: onderschrijving van de doelstelling

N-VA standpunt: Akkoord en benadrukt dat Regionaal Landschap Haspengouw en voeren prima werk levert.

4. Toerisme Limburg vzw: aanduiding van de afgevaardigde van de gemeente in de algemene vergadering

Het college stelt Sonia Houbar voor als afgevaardigde van de gemeente in de algemene vergadering.

N-VA Standpunt: Akkoord

CULTUUR          

5. Princiepsovereenkomst II tussen gemeente Heers en K.H. Salvia vzw Heers i.v.m. het gebruik van het buurthuis van Opheers

Er is de voorbije weken overleg geweest tussen de betrokken partijen.

Quid artikel: “onderling overleg” …. ??? wie beslist finaal …..? Eigenlijk heeft de gemeente dus niets meer te zeggen over dit buurthuis? Verduidelijking opgenomen in notulen

Standpunt N-VA : onthouding

6. Gebruikersreglement Roppebibliotheek Heers

Naar aanleiding van de toepassing van het EBS (Eengemaakt Bibliotheeksysteem) moet het gebruikersreglement aangepast worden.

Standpunt N-VA : akkoord

MILIEU

7. Aanpassing reglement containerpark

Voorgesteld wordt om het reglement aan te passen op de volgende punten: Het voertuig waarmee huishoudelijk afval mag aangevoerd worden en de toegelaten afvalstoffen.

Oppositie heeft drie vragen voor de meerderheid:

1. Is jullie visie m.b.t de overdracht van het Containerpark aan Limburg.net en de verhuis naar een nieuwe locatie nu definitief gewijzigd?

2. Hebben jullie een kosten/baten analyse gemaakt m.b.t. tot de huidige uitbating van het containerpark en deze bij een overdracht aan Limburg.net?

  • We verwijzen graag naar de Gemeenteraadsbeslissing van 19/12/2013 die tot op heden nog niet vervangen werd door een nieuwe en dus nog altijd van kracht is.
  • Weet dat één van de voorwaarden om in te stappen in het systeem van de directe inning, de engagementsverklaring en visienota was/is en dat wij deze visienota ook goedkeurden op de Gemeenteraad van 19/12/2013.

3. We lezen in HBVL : “Wij willen niet dat het recyclagepark duurder wordt en dat burgers per aangeleverde kilo moeten betalen.”

  • Dus volgens jullie wordt het recyclagepark duurder als het wordt overgedragen aan Limburg.net? Is dat jullie visie? Dan verwijs ik graag even naar de nota opgesteld in november 2013 waar de vergelijking gemaakt wordt tussen de huidige retributie en de retributie die betaald zou worden bij overdracht naar Limburg.net. Deze nota bewijst net dat onze inwoners vandaag MEER betalen voor hun fracties dan bij overdracht aan Limburg.net. (twee voorbeelden geven)

4. Vragen over aanpassing reglement :

Het feit dat nu dus bestelwagens worden toegelaten … is dit niet in strijd met de richtlijnen van Limburg.net? Dreigt jullie factuur nu niet op te lopen? Betekent dus ook dat vrachtwagens en tractors het recyclagepark mogen binnen rijden?

Hoelang gaan jullie deze situatie nog volhouden ?

 - quid: situatie Kortessem ? Departement Ordehandhaving,

 - quid: onze vergunning (tijdelijke?)

Standpunt N-VA : niet akkoord mét stemverklaring

Verklaring van deze beslissing:

N-VA is blij met een verruiming van de openingsuren van het recyclagepark in onze gemeente maar is het volledig oneens met de visie van de huidige meerderheid. De huidige locatie en inrichting van ons recyclagepark is niet aangepast aan de noden van deze tijd, maar vooral de misleidende informatie die verspreid wordt door de meerderheid van VLDumont dat een nieuwe locatie én een overdracht aan Limburg.net betekent dat de factuur voor onze inwoners duurder zou worden is totaal onjuist en misleidend.      

Technische dienst

8.Toetreding aankoopcentrale voor de afname van de overheidsopdracht voor diensten “Raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen”

De VVSG (Vereniging van Vlaamse Gemeenten en Steden) heeft, na aanbesteding, een raamcontract opgesteld met betrekking tot de postdiensten. De aangesloten gemeenten kunnen toetreden.

Standpunt N-VA : akkoord

9. Erosiewerken Bielenstraat, Herckenrodestraat en omgeving

voetbalveld Opheers: goedkeuring rechten van opstal (Het recht van opstal, of het opstalrecht, is het recht om op een onroerend goed van iemand anders te bouwen of te beplanten.)

Er zijn de voorbije jaren erosiewerken uitgevoerd. De notaris vraagt naar een raadsbesluit waarbij de rechten van opstal worden goedgekeurd.

Standpunt N-VA :  Akkoord

EXTRA PUNTEN INGEDIEND DOOR DE OPPOSITIE

1. Burgerparticipatie : voorstel tot invoeren vragenuurtje aan de gemeenteraad en/of het college van burgemeester en schepenen. (ingediend door Hecht)

Standpunt N-VA : akkoord

Wij steunen dit voorstel van de collega’s van Hecht omdat zo burgerparticipatie letterlijk in de praktijk wordt omgezet.

Uitslag stemming : VLDumont stemt met 10 stemmen tegen dit voorstel, oppositie stemt met 8 voor. Een gemiste kans….

2. Opfrissing huishoudelijk reglement en deontologische code. (ingediend door N-VA)

Standpunt N-VA : akkoord

Een simpele vraag om de regels die door ABB (agentschap Binnenlands Bestuur) en VVSG (Vlaamse Vereniging Steden en gemeenten) toe te passen wordt gewoon door de meerderheid weggeveegd. Spijtig want duidelijke richtlijnen zorgen nu eenmaal voor een betere en positieve samenwerking.

Varia :

"Mark Twain noemde ooit de grootste van alle uitvinders: Het toeval. Tot op vandaag blijft de vraag: Bestaat het of bestaat het niet"

Tijdens het vragenuurtje is Jan Leus nieuwsgierig of het bestuur nieuwe aanwervingen plande. De meerderheid voelt zich niet aangesproken en reageert liever niet. Zoals het een goed aanhouder betaamt komt er na wat aandringen toch reactie: Er zullen twee aanwervingen gebeuren, bij de dienst Bevolking en bij de Technische dienst.

Tijdens de geheime zitting wil ons raadslid wat meer verduidelijking over die aanwervingen.  Hij herhaalt ook uitdrukkelijk de vraag of het bij deze twee aanwervingen bleef.  Burgemeester Dumont en schepen Pirard bevestigen volmondig.

‘Is er niet ook een poetsvrouw aangeworven,’ vraagt Jan. ‘Oh ja ….’ Vergeten te zeggen .’ En toevallig is de betrokken vrouw niet opgenomen in de wervingsreserve. Ze had spontaan gesolliciteerd. Uiteraard is dat bewonderenswaardig, maar je zal maar als eerste op die reservelijst staan, toch? Na eindeloos gepalaver vernemen we dat de dame in kwestie zich kandidaat stelde bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, op de lijst VLD. Toeval, bestaat het, of bestaat het niet? Mark Twain wist het al: het zijn slimme uitvinders.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is